Top
90°

Shinkai’s Garden of Words Dub Premiering at Anime Expo

oprainfall writes: “Japanese anime film director Makoto Shinkai’s latest work, The Garden of Words, just premiered in Japan last month. But this doesn’t mean that eager fans in North America will have to wait long to see the film for themselves — especially if they will be attending Anime Expo 2013 in Los Angeles this coming July.”

Read Full Story >>
operationrainfall.com
The story is too old to be commented.